Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 115/660/22

Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

z dnia 26 maja 2022 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. Szpitalnej 8, 17-300 Siemiatycze.

Konkurs przeprowadza się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021r., poz. 430) oraz ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633).

1. Wymagane kwalifikacje:

1) wykształcenie wyższe,

2) wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,

3) co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

4) kandydat na Dyrektora nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:

1) wiedza na temat zadań i przepisów prawa realizowanych w SP ZOZ w Siemiatyczach (w tym z zakresu zarządzania finansami publicznymi),

2) komunikatywność oraz kreatywność,

3) umiejętność organizowania pracy i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

3. Wymagane dokumenty:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i staż pracy wymagane do zajmowania stanowiska Dyrektora SP ZOZ,

4. inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (tj. świadectwa pracy, zaświadczenia, głównie potwierdzające staż pracy w podmiocie leczniczym) – kopie dokumentów powinny być poświadczone z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów,

5. zaświadczenie z KRK o niekaralności, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,

6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, opatrzone datą i podpisem,

7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora,

8. pisemna koncepcja zarządzania SP ZOZ w Siemiatyczach, zawierająca zapewnienie dostępności i jakości usług medycznych.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) kierowanie SP ZOZ w Siemiatyczach zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

2) zatrudnianie i zarządzanie personelem SP ZOZ w Siemiatyczach,

3) opracowywanie planu finansowego jednostki, sprawozdań finansowych i innej dokumentacji dotyczącej sytuacji finansowej SP ZOZ w Siemiatyczach,

4) zapewnienie realizacji zadań Powiatu Siemiatyckiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia,

5) współpraca z Zarządem i Radą Powiatu Siemiatyckiego.

5. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę z dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Siemiatyczach” z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu kontaktowego – w terminie do dnia 9 czerwca 2022 roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze lub przesłać pocztą na powyższy adres. Decyduje data wpływu dokumentów do urzędu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego:

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, udostępniane są w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 8, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 tel. 85 655 28 25.

7. Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur dokonane zostanie przez Komisję Konkursową w terminie do 21 dni od upływu terminu składania ofert w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

7. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólne rozporządzenie o ochronie danych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Siemiatycki, ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze,

2) inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach jest Pan Andrzej Szepietowski, adres e-mail andrzej.szepietowski@siemiatycze.pl tel.:+48856560266,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Dyrektora SP ZOZ Siemiatycze na podstawie art. 6 ust 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430),

4) dostęp do państwa danych osobowych będą posiadali upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których strona jest Rzeczpospolita Polska,

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. W sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 Nr 14, poz. 67)

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia,

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym, niezbędnym dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Dyrektora SP ZOZ Siemiatycze, niepodanie danych wyklucza z procesu rekrutacji;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Siemiatycze, 26 maja 2022r.

STAROSTA

mgr Marek Bobel

Do pobrania: załącznik nr 2 do uchwały ogłoszenie, ogłoszenie -tekst dostępny cyfrowo