Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1700B w m. Granne

Powiat Siemiatycki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizuje zadanie pn.: „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1700B w m. Granne” dofinansowane ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

kwota dofinansowania: 191 819,39 zł

całkowita wartość inwestycji: 383 638,79 zł

Celem realizacji projektu jest poprawa jakości drogi co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podwyższenie komfortu ruchu pieszego i podróżowania. Wykonanie nawierzchni bitumicznej poprawi nośność drogi, przyczyni się do likwidacji odcinków o złym stanie technicznym położonych pomiędzy już zmodernizowanymi drogami oraz do stworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i turystyki.

Zadanie stanowi odcinek drogi o długości 0,630 km zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 1700B w
m. Granne.

Zakładane są następujące prace:

– usunięcie darni z istniejących poboczy,

– remont istniejącej nawierzchni bitumicznej,

– remont poboczy poprzez wyrównanie kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie,

– remont istniejącego przepustu.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski. Umowa została podpisana 20 kwietnia 2022r. Termin realizacji zadania: do 17 sierpnia 2022r.