Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Grodzisk – Sypnie

Powiat Siemiatycki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizuje zadanie pn.: „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Grodzisk – Sypnie”. dofinansowane ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

kwota dofinansowania: 1 048 982,29 zł

całkowita wartość inwestycji: 2 226 566,38 zł

Celem realizacji projektu jest poprawa jakości drogi co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podwyższenie komfortu ruchu pieszego i podróżowania. Wykonanie nawierzchni bitumicznej poprawi nośność drogi, przyczyni się do likwidacji odcinków o złym stanie technicznym położonych pomiędzy już zmodernizowanymi drogami. Nowa nawierzchnia wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie zapylenia wskutek ruchu pojazdów w miesiącach letnich oraz ograniczenie hałasu.

Zadanie polega na remoncie odcinka drogi powiatowej nr 1710B na odcinku Grodzisk – Sypnie o długości
3,825 km na terenie gminy Grodzisk.

Zakładane są następujące prace:

– usunięcie darni z istniejących poboczy,

– remont istniejącej nawierzchni bitumicznej,

– remont poboczy poprzez wyrównanie kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie,

– remont istniejących przepustów pod drogą wraz z naprawą umocnień wlotów i wylotów,

– ustawienie oznakowania pionowego.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski. Umowa została podpisana 20 kwietnia 2022r. Termin realizacji zadania: do 17 sierpnia 2022r.