Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Siemiatycze dn,15.09.2022 r.

Znak sprawy:OG.2613.1.2022

 

Powiat Siemiatycki

ul. Leg. Piłsudskiego 3

17-300 Siemiatycze

 

 

OGŁOSZENIE

O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ TRAKTORKA OGRODOWEGO -KOSIARKI

MTD SMART RE 175

WCHODZĄCEGO W SKŁAD MAJĄTKU RUCHOMEGO POWIATU SIEMIATYCKIEGO

 

 

Działając na podstawie Uchwały Nr 7/49/11 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne powiatu siemiatyckiego ogłasza się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż traktorka ogrodowego- kosiarki MTD SMART RE 175.

 

Przedmiotem przetargu jest traktorek ogrodowy –kosiarka:

-marka: MTD SMART RE 175,

-rok produkcji: 2013,

-kolor: czerwony,

-rodzaj paliwa: benzyna,

-pojemność/moc silnika: 500 ccm / 9kW (12 KM),

-rodzaj skrzyni biegów : automatyczna,

 

Na stanie  znajduje się :

pług do odśnieżania i łańcuchy na koła.

 

Stan techniczny:

traktorek ogrodowy –kosiarka ma mechanicznie uszkodzoną skrzynię biegów –brak biegów do przodu.

 

Przedmiot przetargu  można obejrzeć jak również zapoznać się z jego stanem technicznym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, po uprzednim ustaleniu terminu oględzin z pracownikiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego tel. (85) 65 66 535, (pokój215 II p.).

 

Cena wywoławcza traktorka ogrodowego- kosiarki będącego przedmiotem sprzedaży wynosi –1500,00 zł (brutto).

 

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 75 zł.

  1. Ustalone wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej należy wnieść najpóźniej do dnia 27 września 2022 roku przelewem w formie pieniężnej na konto Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Białymstoku47 1240 5211 1111 0010 5809 0007. Za prawidłowo wniesione wadium w terminie, przyjmuje się dzień, w którym kwota wadium będzie uznana na rachunku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.
  2. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie wliczone w poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna -sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.
  3. Pozostałym uczestnikom kwota wadium zostanie zwrócona w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

2.Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w pokoju 202 (II  piętro),

 

3.Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

4.Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia pojazdu na rzecz sprzedającego przed podpisaniem umowy kupna -sprzedaży.

 

5.Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

 

 

INFORMACJA DO PRZETARGU

Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

1) dowód wpłaty wadium,

2) osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

3) złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż ruchomości

4) złożyć pisemne oświadczenie, że zgłoszeniodawca zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno -prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

 

 

Zatwierdził

WICESTAROSTA
Sylwester Zgierun