Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE O II ROKOWANIACH

Starosta Siemiatycki, wykonujący zadania zlecone z administracji rządowej, ogłasza po I rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym II rokowania na sprzedaż nieruchomości o nr geod. 62/5, 62/7, 62/9 położonej w obrębie Słochy Annopolskie stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Przedmiot zbycia: Działki o nr geod.:

  • 62/5, 62/7, 62/9 o powierzchni 0,9100 ha wynosi – 122.000,00 zł +VAT

Wyżej wymieniona nieruchomość posiada urządzoną KW Nr BI3P/00037449/3. Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze, zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/106/2000 Rady Gminy Siemiatycze z 25 października 2000 /Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 30 z 2000 r., poz.468 ze zm./ nieruchomość jest zapisana pod symbolem 13P – tereny o podstawowym znaczeniu pod działalność produkcyjną, gospodarczą i usługową, a w tym przemysł, składy, magazyny, budownictwo, rzemiosło i usługi komercyjne.

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.

Informacją o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży jest Zarządzenie nr 58/2022 Starosty Siemiatyckiego z dnia 05 września 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek zabudowanych położonych w Słochach Annopolskich gmina Siemiatycze, stanowiących własność Skarbu Państwa który przeprowadzono w dniu 25 lutego 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek zabudowanych położonych w Słochach Annopolskich gmina Siemiatycze, stanowiących własność Skarbu Państwa który przeprowadzono w dniu 13 maja 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

I rokowania na sprzedaż działek zabudowanych położonych w Słochach Annopolskich gmina Siemiatycze, stanowiących własność Skarbu Państwa które przeprowadzono w dniu 18 lipca 2022 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki z tytułu zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się uczestnika rokowań ustalonego jako nabywca nieruchomości od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w formie pieniężnej na konto Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach Bank Polska Kasa Opieki S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne w Białymstoku
47 1240 5211 1111 0010 5809 0007
w wysokości 10 % ceny brutto wywoławczej działki,
zaznaczając ją w dowodzie wpłaty, najpóźniej do dnia
07 października 2022 r.
W tym dniu kwota zaliczki musi być uznana na rachunku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom rokowań zaliczkę zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia rokowań.

Dowód wniesienia zaliczki przez uczestnika rokowań podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem rokowań.

Rokowania odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3,

w dniu 12 października 2022 roku o godz. 9:00 w pok. 202 II piętro.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 07 października 2022 r.  do godz. 15:00  w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania 12 październik 2022 r. – na sprzedaż nieruchomości o nr geod. 62/5, 62/7, 62/9 położonej w Słochach Annopolskich stanowiącej własność Skarbu Państwa.”, złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w Punkcie Obsługi Klienta na adres: Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

  • datę sporządzenia zgłoszenia;

  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

  • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

  • do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 Rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.).

Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęło jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w treści ogłoszenia.
W przypadku zgłoszeń zawierających równorzędne propozycje cenowe komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

Cena nieruchomości sprzedawanej w rokowaniach podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia rokowań.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego Zarząd Powiatu Siemiatyckiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone na tablicach ogłoszeniowych Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w Urzędzie Gminy Siemiatycze, a także na:

Starosta Siemiatycki zastrzega sobie prawo unieważnienia rokowań oraz prawo zamknięcia rokowań bez wyboru nabywcy oraz podania przyczyny.

Bliższe informacje dotyczące rokowań można uzyskać w pok. 107 siedziby Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, tel.: /085/ 65 66 549.

STAROSTA

mgr Marek Bobel