Starosta Marek Bobel wyróżniony w ramach XLVI Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych

wyróżnienie starosta scalenia gruntów

Starosta Marek Bobel wyróżniony za założenia do projektu scalenia gruntów obiektu “Milejczyce i inne”, w ramach XLVI Ogólnopolskiego Konkursu Jakości prac Scaleniowych, którego organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powiat Siemiatycki na – scalenia gruntów na obszarze obiektu “Milejczyce i inne” pozyskał 38,4 mln złotych. Scalenia obejmą aż 3,4 tys. ha w miejscowościach: Choroszczewo, Lubiejki, Pokaniewo, Pokaniewo Kolonia, Wałki (gmina Milejczyce). Prace związane z tym zadaniem wykonywane są we współpracy z Wojewódzkim Biurem Geodezji w Białymstoku, które posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w realizacji tego typu projektów.

wyróżnienie starosta scalenia gruntów

Prace scaleniowe są prowadzone dla poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, zmniejszenia liczby działek ewidencyjnych w poszczególnych gospodarstwach rolnych i likwidacji szachownicy działek. Celem scalania gruntów jest też dostosowanie granic działek do systemu urządzeń melioracji wodnych oraz rzeźby terenu czy likwidacji współwłasności i wspólnot gruntowych. Bardzo ważne są prace poscaleniowe – przebudowa i budowa dróg służących poprawie warunków życia mieszkańców

Corocznie, począwszy od 1970-go roku, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich organizuje Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych. Konkurs Scaleniowy to dodatkowa forma promowania prac urządzeniowo – rolnych związanych z tworzeniem korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie. To także możliwość systematycznego doskonalenia jakości prowadzenia prac scaleniowych, promocja najlepszych stosowanych praktyk oraz wymiana doświadczeń zdobytych przy realizacji konkretnych projektów scaleń gruntów finansowanych obecnie także ze środków wspólnotowych. Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Scalanie gruntów jest narzędziem ułatwiającym restrukturyzację i modernizację gospodarstw rolnych, w tym prowadzenia produkcji rolnej i ograniczenia kosztów ponoszonych w gospodarstwie, co podnosi ich konkurencyjność oraz otwiera drogę do wprowadzania nowoczesnych technologii. Działanie to umożliwia również racjonalne wykorzystanie zasobów ziemi uprawnej poprzez dostosowanie rozłogu gruntów i istniejącej infrastruktury do potrzeb gospodarstw rolnych.

Dla zapewnienia wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego niezbędne są działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonywanie scaleń gruntów. Z tego powodu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmuje różne formy propagowania scaleń gruntów poprzez organizację m.in.: Ogólnopolskich Konkursów Jakości Prac Scaleniowych, a także szkoleń, konferencji naukowych oraz publikacji artykułów prasowych mające na celu podniesienie wiedzy podmiotów zaangażowanych w realizację scaleń gruntów oraz wymianę zdobytych doświadczeń na poziomie ogólnopolskim przy realizacji takich projektów.

Należy podkreślić, że od 1 maja 2004 r., czyli od wejścia Polski do UE, do 2022 r. na działanie „Scalanie gruntów” zostało przeznaczonych ponad 525 mln euro. Środki te pozwoliły zrealizować 305 projektów scaleniowych, o łącznej powierzchni ponad 259 tys. ha gruntów. Scaleniem gruntów objęto blisko 58 tys. (57 948) gospodarstw rolnych i prawie 658 tys. działek ewidencyjnych. W wyniku przeprowadzonych scaleń gruntów poprawił się rozłóg gruntów w poszczególnych gospodarstwach, a liczba działek ewidencyjnych zmniejszyła się o 43 %.