Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

grafika dofinansowanie zabytki

Uchwała Nr 138/802/23 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 16 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie w 2023 r. dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu siemiatyckiego

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z § 6 ust. 1a uchwały Nr XXXI/239/22 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu siemiatyckiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 5777 ze zm.) Zarząd Powiatu Siemiatyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie w 2023 r. dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu siemiatyckiego.

2. Treść ogłoszenia o naborze wniosków stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siemiatyckiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu: Marek Bobel,

Członkowie Zarządu: Sylwester Zgierun,  Jerzy Górski, Jan Markiewicz, Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz


Załącznik do uchwały nr 138/802/23 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 16 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie

W związku z uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz uchwałą Nr XXXI/239/22 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu siemiatyckiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 5777 ze zm.) Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2023 r. dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu siemiatyckiego.

 1. Dotacja może być udzielona podmiotowi, który posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności zabytku, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

 2. Dotacja może obejmować wyłącznie dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w zakresie określonym w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), ustalonych na podstawie przedłożonego do wniosku o dotację kosztorysu.

 3. Dotacja, dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, po uzyskaniu ww. dofinansowania przez Powiat Siemiatycki, może być udzielona w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych wynikających z kosztorysu z zastrzeżeniem, że wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż 3 500 000 zł, w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – do 98% kwoty dotacji oraz z budżetu powiatu – do 2% dotacji.

 4. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na prace lub roboty określone w umowie o udzielenie dotacji, bez możliwości finansowania kosztów stałych działalności Wnioskodawcy, ani zakupów i zadań inwestycyjnych oraz prac remontowo-budowlanych wykraczających poza zadania określone w umowie.

 5. Podmioty, o których mowa w pkt 1, zainteresowane otrzymaniem dotacji, składają wniosek o udzielenie dotacji zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXI/239/22 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu siemiatyckiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 5777 ze zm.).

 6. Wnioski należy składać do Zarządu Powiatu Siemiatyckiego w terminie do 27 stycznia 2023 r. do godz. 10.00. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze.

 7. Do wniosku należy dołączyć aktualne załączniki:

 1. dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku oraz zgodę na przeprowadzenie prac lub robót określonych we wniosku:

 1. współwłaścicieli zabytku – jeśli nie są Wnioskodawcami,

 2. członków wspólnoty wyrażoną w formie uchwały – w przypadku wspólnot mieszkaniowych;

 1. decyzję o wpisie zabytku do rejestrów zabytków lub gminnej ewidencji zabytków,

 2. pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem, jeśli jest wymagane,

 3. pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, jeśli jest wymagane,

 4. dokument potwierdzający prawo do reprezentacji podmiotu, jeśli dotyczy;

 5. kosztorys stanowiący zestawienie kosztów przedsięwzięcia;

 6. fotografie zabytku obrazujące stan techniczny całości zabytku oraz części, przy której mają być prowadzone prace lub roboty;

 7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Wszystkie załączniki do wniosku będące kopiami dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy.

 2. W przypadku Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub działalność rolniczą, dotacja stanowić będzie odpowiednio pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie, a jej udzielenie następuje zgodnie z:

 1. rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de Minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.), zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań (Dz. U. UE L 215/3 z 7.07.2020);

 2. rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352/9 z 24.12.2013 r.), zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE LI 51/1 z 22.02.2019 r.).

 1. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis lub/i poziomu dopuszczalnej intensywności pomocy dotacja nie zostanie udzielona.

 2. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis, Wnioskodawca wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.);

3) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810).

 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o przyznanie dotacji.

 2. Dokumentacja wniosków nie podlega zwrotowi.

 3. Złożone wnioski pozostają bez rozpoznania w przypadku:

 1. złożenia wniosku po terminie;

 2. złożenia wniosku przez podmiot nieuprawniony;

 3. złożenia wniosku bez wymaganych załączników lub wypełnionego nieprawidłowo;

 4. złożenia wniosku niezgodnie z limitem określonym w pkt. 4.

 1. Złożone wnioski o udzielenie dotacji podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Opiniującą powołaną przez Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, zwaną dalej „Komisją”. Komisja przedstawi Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego opinię w zakresie złożonych wniosków. Komisja opiniując wnioski stosuje następujące kryteria:

  1. znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;

  2. dostępność zabytku dla społeczeństwa;

  3. aktualny stan zachowania i zagrożenia zabytku;

  4. zakres i koszt realizacji planowanych prac;

  5. zaangażowanie finansowe Wnioskodawcy, a także wskazane inne źródła finansowania prac lub robót;

  6. poniesione przez Wnioskodawcę nakłady konieczne na wykonanie prac przy danym zabytku.

 1. Dotacja z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może zostać udzielona pod warunkiem otrzymania promesy wstępnej – zapewnienia dofinansowania z tego programu danej inwestycji. Zarząd Powiatu Siemiatyckiego po otrzymaniu promesy wstępnej przedłoży rekomendacje w sprawie udzielenia dotacji Radzie Powiatu Siemiatyckiego, która podejmie w tej sprawie uchwałę określającą:

 1. podmiot otrzymujący dotację;

 2. nazwę zabytku;

 3. nazwę zadania objętego dotacją;

 4. kwotę przyznanej dotacji.

 1. Uchwała Rady Powiatu Siemiatyckiego w sprawie udzielenia dotacji stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy z Wnioskodawcą.

 2. Informacja o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie: na stronie internetowej i BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.

 3. Szczegółowe informacje na temat Rządowego Programu Ochrony Zabytków znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest: Starosta Powiatu Siemiatyckiego, 17-300 Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 3, powiat@siemiatycze.pl tel.: +48856566500, faks: +4885656650, NIP: 5441437102, REGON: 050666326

 • został wyznaczony inspektor ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, którym jest Pan Andrzej Szepietowski, adres e-mail andrzej.szepietowski@siemiatycze.pl tel.: +48856560266

 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z postanowień obowiązującego prawa na podstawie odpowiednich ustaw i rozporządzeń;

 • udostępnianie danych osobowych innym odbiorcom Państwa danych osobowych będzie następowało wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów, organom administracji rządowej i samorządowej, sądom, instytucjom oraz służbom i strażom;

 • Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej wyłącznie w celu realizacji zadań określonych w przepisach;

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań administracji samorządowej i rządowej w sposób określony w obowiązujących przepisach oraz okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;

 • każdy z Państwa posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • każdy ma prawo wniesienia skargi do GIODO (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy a w niektórych przypadkach warunkiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych brak możliwości wszczęcia postępowań (załatwienia określonych spraw);

ZAŁĄCZNIKI: wniosek o dofinansowanie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych