Ogłoszenie – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

grafika przetarg na zbycie nieruchomości

SIEMIATYCZE 2023.01.11

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Siemiatycze, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego.

Przedmiot zbycia:

Działki położone w obrębie Baciki Średnie o nr geod.:

 • 9 o pow. 1,6200 ha, cena wywoławcza wynosi – 325 160,00 zł + VAT

 • 55/2 o pow. 2,0800 ha, cena wywoławcza wynosi – 313 390,00 zł +VAT

 • 57 o pow. 1,4900 ha, cena wywoławcza wynosi – 225 410,00 zł +VAT

 • 73 o pow. 2,8800 ha, cena wywoławcza wynosi – 154 142,00 zł

 • 88 o pow. 0,9700 ha, cena wywoławcza wynosi – 45 067,00 zł

 • 103 o pow. 1,0700 ha, cena wywoławcza wynosi – 43 792,00 zł

Działki położone w obrębie Baciki Dalsze o nr geod.:

 • 370 o pow. 3,8300 ha, cena wywoławcza wynosi – 204 872,00 zł

 • 377/1 o pow. 3,2500 ha, cena wywoławcza wynosi – 179 750,00 zł

Opis nieruchomości;

 • działka o nr geod. 9 położona jest w sąsiedztwie i otoczeniu gruntów rolnych, leśnych, pojedynczej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ma kształt nieregularny. Użytkowana rolniczo jako pastwisko.

 • działka o nr geod. 55/2 położona jest w sąsiedztwie i otoczeniu gruntów rolnych, leśnych, pojedynczej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Użytkowana rolniczo jako grunt rolny.

 • działka o nr geod. 57 położona jest w sąsiedztwie i otoczeniu gruntów rolnych, leśnych, pojedynczej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ma kształt regularny zbliżony do trapezu. Użytkowana rolniczo. W 1/3 części działki teren zalesiony.

 • działka o nr geod. 73 położona jest w sąsiedztwie i otoczeniu gruntów rolnych i leśnych. Ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Użytkowana rolniczo.

 • działka o nr geod. 88 położona jest w sąsiedztwie i otoczeniu gruntów rolnych i leśnych. Ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Użytkowana rolniczo. W niewielkiej części stanowi grunt leśny.

 • działka o nr geod. 103 położona jest w sąsiedztwie i otoczeniu gruntów rolnych i leśnych. Ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Użytkowana rolniczo. Obszar w 1/3 stanowi grunt leśny.

 • działka o nr geod. 370 położona jest w sąsiedztwie i otoczeniu gruntów rolnych i leśnych. Ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Użytkowana rolniczo.

 • działka o nr geod. 377/1 położona jest w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i otoczeniu gruntów rolnych oraz leśnych. Ma kształt nieregularny. Użytkowana rolniczo. W niewielkiej części zalesiona.

Wyżej wymienione działki posiadają urządzoną KW Nr BI3P/00021602/9. Według ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siemiatycze zatwierdzonego uchwałą Nr XV/106/2000 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 25.10.2000 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 30 z 2000 r. poz. 468 z późniejszymi zmianami), oraz XIX/139/2017 Rady Gminy Siemiatycze z 28.08.2017 r. (Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr – z 2017-09-05, poz. 3309 z późniejszymi zmianami), oraz w związku z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.).

 • działka 9 leży w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 49 MN- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o pow. 15873 m2, RP- Tereny upraw polowych o pow. 536 m2. Na działce znajdują się przewody wodociągowe istniejące.

 • działka 55/2 leży w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 50 MN- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce znajduje się dodatkowo trasa istniejącej linii energetycznych średniego napięcia 15kV oraz trasa istniejącej linii elektroenergetycznej SN 15kV.

 • działka 57 leży w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 51 MN- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce znajduje się dodatkowo trasa istniejącej linii energetycznych średniego napięcia 15kV oraz trasa istniejącej linii elektroenergetycznej SN 15kV.

 • działka 73 leży w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami RP – Tereny upraw polowych.

 • działka 88 leży w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami – Tereny dolesień w ramach wyznaczonych kompleksów i granic polno – leśnych w pow. 3750 m2, RL – Tereny lasów o pow. 903 m2, RP – Tereny upraw polowych o pow. 5061 m2.

 • działka 103 leży w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami – Tereny dolesień w ramach wyznaczonych kompleksów i granic polno – leśnych w pow. 6944 m2, RL – Tereny lasów o pow. 1633 m2, RP – Tereny upraw polowych o pow. 2141 m2.

 • działka 370 leży w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami – Tereny dolesień w ramach wyznaczonych kompleksów i granic polno – leśnych.

 • działka 377/1 leży w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami – RL – Tereny lasów o pow. 14719 m2, – Tereny dolesień w ramach wyznaczonych kompleksów i granic polno – leśnych w pow. 4952 m2, RP – Tereny upraw polowych o pow. 12523 m2.

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.

Informacją o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży jest uchwała nr 133/774/22 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

Obecnie działki oddane są w użytkowanie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach. Przedmiotowe użytkowanie zostanie wygaszone w momencie wyłonienia nabywcy nie później niż przed podpisaniem umowy notarialnej.

Jeżeli na nieruchomości występują użytki oznaczone symbolem Ls, zastosowanie ma ustawa o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672 ze zm.).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej na konto Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach Bank Polska Kasa Opieki S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne w Białymstoku 47 1240 5211 1111 0010 5809 0007 w wysokości 10 % ceny wywoławczej działki,

zaznaczając ją w dowodzie wpłaty, najpóźniej do dnia 13 lutego 2023 r.
W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym osobom wadium zwraca się
w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3 w pok. 202 II piętro,
w dniu 17 lutego 2023 roku

o godz.

 • 8:00 – działka o nr geod. 9 o pow. 1,6200 ha obręb Baciki Średnie

 • 8:40 – działka o nr geod. 55/2 o pow. 2,0800 ha obręb Baciki Średnie

 • 9:20 – działka o nr geod. 57 o pow. 1,4900 ha obręb Baciki Średnie

 • 10:00 – działka o nr geod. 73 o pow. 2,8800 ha obręb Baciki Średnie

 • 10:40 – działka o nr geod. 88 o pow. 0,9700 ha obręb Baciki Średnie

 • 11:20 – działka o nr geod. 103 o pow. 1,0700 ha obręb Baciki Średnie

 • 12:00 – działka o nr geod. 370 o pow. 3,8300 ha obręb Baciki Dalsze

 • 12:40 – działka o nr geod. 377/1 o pow. 3,2500 ha obręb Baciki Dalsze

Cena nieruchomości sprzedawanej w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego Zarząd Powiatu Siemiatyckiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

W zakresie nieruchomości rolnych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2569).

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym ukaże się w Gazeta Polska Codziennie oraz zostało wywieszone na tablicach ogłoszeniowych Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w Urzędzie Gminy w Siemiatyczach, a także na:

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pok. 118 siedziby Starostwa Powiatowego, tel.: /085/ 65 66 543.

INFORMACJA DO PRZETARGU

Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

1) dowód wpłaty wadium,

2) osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

3) oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat poświadczone przez wójta – jako dowód potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres,

4) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały – jako dowód potwierdzający zamieszkanie co najmniej 5 lat na terenie gminy, gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa,

5) oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego.

6) ubezpieczanie KRUS

7) złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości, będących przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

8) złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno – prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

9) W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

10) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej, a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości,

11) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości),

12) Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu,

13) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków,

14) W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu,

15) W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument,

16) Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

WICESTAROSTA

Sylwester Zgierun

DO POBRANIA: TREŚĆ OGŁOSZENIA (PLIK PDF)