„Ziemi będzie lżej – Segregować śmieci Tylko chciej”

plakat projektu „Ziemi będzie lżej – Segregować śmieci Tylko chciej”

SEGREGACJA ŚMIECI

w Zespole Szkół Technicznych W CZARTAJEWIE

W ramach programu priorytetowego – „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej ( część 2) Fundusz Ekologii” Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie realizuje przedsięwzięcie:

Ziemi będzie lżej – Segregować śmieci Tylko chciej”

Głównym celem zadania jest wprowadzenie segregacji odpadów komunalnych na terenie szkoły.

Recykling to skuteczna metoda przetwarzania śmieci, dzięki której dbamy o stan środowiska, nie zmniejszamy zasobów naturalnych Ziemi , a wręcz przeciwnie – odzyskujemy i ponownie wykorzystujemy materiały.

W budynku szkoły oraz internatu pojawią się zestawy pojemników do segregacji śmieci, zostaną umieszczone tablice informacyjne o zasadach segregacji odpadów, bioodpady będą zbierane do zakupionych kompostowników.

Istotnym elementem programu jest uświadomienie uczniom jak ważne jest życie w niezanieczyszczonym środowisku. Wskazanie celowości segregowania odpadów, odzyskiwania i ponownego wykorzystanie materiałów i surowców. Poinstruowanie, jak włączyć się i uczestniczyć w systemie selektywnej zbiórki odpadów oraz jak stosować się do zasad jej funkcjonowania.

W tym celu zostaną przeprowadzone pogadanki, odbędą się szkolenia i warsztaty, prezentowane będą filmy, zorganizowane konkursy – dla uczniów naszej szkoły i pobliskiej szkoły podstawowej – o tematyce ekologicznej, dotyczące konieczności ciągłej troski o środowisko naturalne i związaną z tym między innymi segregacją śmieci.

Zadanie jest współfinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Białymstoku, współrealizowane ze Starostwem Powiatowym w Siemiatyczach.

plakat projektu „Ziemi będzie lżej – Segregować śmieci Tylko chciej”