„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1700B na odcinku Perlejewo-Granne”

tablica perlejewo - granne ścieżka pieszo - rowerowa

tablica perlejewo - granne ścieżka pieszo - rowerowa

Powiat Siemiatycki: Realizacja zadania pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1700B na odcinku Perlejewo-Granne” w ramach dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

kwota dofinansowania RFRD: 2 590 254,58 zł

całkowita wartość inwestycji: 3 588 180,62 zł


Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze 1700B. Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika, poprawi przepustowość ww. trasy w każdych warunkach atmosferycznych. Poruszanie się mieszkańców miejscowości Perlejewo i Granne, jak również turystów, będzie bezpieczniejsze. Wydzielona przestrzeń dla ruchu pieszo-rowerowego i pieszych przyczyni się do zminimalizowania sytuacji, w których niechronieni uczestnicy ruchu byliby bezpośrednio zagrożeni.

Zadanie obejmuje:

Droga dla pieszych:

  • Długość: 0,865 km
  • Przejścia dla pieszych: 1 szt.

Droga dla rowerów:

  • Długość: 3,809 km
  • Przejazdy dla rowerów: 1 szt.

Od km 0+000,00 do km 0+202,50 oraz od km 4+011,50 do km 4+672,62 :

chodnik o szerokości 1,5 m obramowany obrzeżami betonowymi oraz oddzielony od jezdni zieleńcem o szerokości 0,5 m i krawężnikiem betonowym 15x30cm. Nawierzchnia chodnika z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego i piasku.

Od km 0+202,50 do km 4+011,50 :

ścieżka pieszo – rowerowa o szerokości 2,5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego i piasku, pobocza o szerokości 0,25 m wraz ze skarpami umocnione humusem grub. 10 cm.

Pod ścieżką pieszo-rowerową w miejscu przecięcia istniejących rowów drogowych do budowy 7 przepustów. Wloty i wyloty przepustów umocnione brukowcem na podsypce cementowo- piaskowej. Na przepustach w km 1+309,00 i w km 4+423,00 należy ustawić bariery szczeblinkowe.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe „ANNA” Marek Tarasiuk , 17-300 Siemiatycze, Klekotowo 3.

Podpisanie umowy: 07.12.2023 r.

Termin realizacji zadania: 07.08.2024 r.