Nagroda dla powiatu siemiatyckiego w ramach XLVII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych!

wyróżnienie geodezyjne

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie podsumowano XLVII Ogólnopolski Konkursu Jakości prac Scaleniowych. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Z dumą informujemy, że założenia do projektu scalenia gruntów obiektu „Wierzchuca i inne”, na terenie gminy Drohiczyn zajęły I miejsce w XLVII Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych! Nagrodzona praca została opracowana przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku na zlecenie Starosty Siemiatyckiego Marka Bobla.

– Ogromną satysfakcję daje jednak fakt, że nasze powiat jest liderem w obszarze scaleń gruntów. Wiem, ile problemów, ile napięć niekiedy powoduje przeprowadzanie całej akcji scalań gruntów w obrębie danej miejscowości, jednakże przez następne dekady widać realne rezultaty tych działań. Cieszę się, że prace te jednak postępują i dają szansę na rozwój rolnictwa w naszym powiecie – mówi Starosta Marek Bobel. – Pracownikom z Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości odpowiedzialnym za realizację projektów scaleniowych dziękuję za ogromne zaangażowanie w codzienną pracę. Cieszę się również z bardzo dobrej współpracy z Wojewódzkim Biurem Geodezji w Białymstoku, które posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w realizacji tego typu projektów.

wyróżnienie geodezyjne

Powiat Siemiatycki na – scalenia gruntów na obszarze obiektu “Wierzchuca i inne” pozyskał kwotę 16,3 mln zł dotyczy miejscowości Chrołowice, Chutkowice, Wierzchuca Nadbużna, Putkowice Nadolne (gmina Drohiczyn). Scalony zostanie obszar wynoszący ponad 1,4 tys. ha. Prace związane z tym zadaniem wykonywane są we współpracy z Wojewódzkim Biurem Geodezji w Białymstoku, które posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w realizacji tego typu projektów.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych, przy współudziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich, od 1970 roku. Jest to dodatkowa forma promowania prac urządzeniowo-rolnych związanych z tworzeniem korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie. Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Scalanie gruntów jest narzędziem ułatwiającym restrukturyzację i modernizację gospodarstw rolnych, w tym prowadzenie produkcji rolnej i ograniczenie kosztów ponoszonych w gospodarstwie. To narzędzie, które poprawia konkurencyjność gospodarstw rolnych oraz otwiera drogę do wprowadzania nowoczesnych technologii. Scalanie gruntów umożliwia również racjonalne wykorzystanie zasobów ziemi uprawnej, poprzez dostosowanie rozłogu gruntów i istniejącej infrastruktury do potrzeb gospodarstw rolnych.