Od 1 stycznia 2024 zmiana przepisów w zakresie rejestracji pojazdów

grafika zmiana przepisów rejestracja pojazdów

Zmiana przepisów w zakresie rejestracji pojazdów od 1 stycznia 2024 r.

Informujemy, że od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów. Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu.

Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

  1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;

  3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku – termin 30 dni biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku nabycia pojazdu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami – wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.

Niezłożenie przez właściciela pojazdu wniosku o jego rejestrację w wymaganym ustawowo terminie:

  1.  ale NIEPRZEKRACZAJĄCYM 180 dnipodlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 1000 zł.

  2. PRZEKRACZAJĄCYM 180 dni – podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł

– za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 2000 zł.

Ponadto, na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nadal spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty w terminie 30 dni o:

  1. zbyciu pojazdu;

  2. zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu w wymaganym terminie (bez względu na ilość dni przekroczenia) podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Zgodnie z ww. przepisami od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania.

Przypominamy, że zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga osobistej wizyty w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach. Wypełnione i podpisane zgłoszenie zbycia pojazdu wraz z kopią dokumentu, na podstawie którego dokonano jego zbycia (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dział spadku, umowa o zniesienie współwłasności, faktura VAT lub rachunek uproszczony, prawomocne orzeczenie sądu o prawie własności) można:

  1. przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrzynki: /SPSiemiatycze/SkrytkaESP

  2. przesłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze;

  3. złożyć w punkcie obsługi klienta w budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Leg. Piłsudskiego 3, w godzinach pracy urzędu.