Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań – kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2023, poz. 571 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych Powiatu Siemiatyckiego w 2024 roku w sferach:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Uchwała Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy