KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przewidziane w art. 15zzb, art. 15zzc i art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tj. wniosków:

  • mikro, małych i średnich przedsiębiorców o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS,
  • przedsiębiorców będących osobą fizyczną nie zatrudniającą pracowników o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • organizacji pozarządowych i podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS.
NABÓR PROWADZONY BĘDZIE OD DNIA 08.05.2020 r. DO DNIA 21.05.2020 r.
Udzielane wsparcie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wnioski o udzielenie wsparcia oraz wzory umów, a także dodatkowe informacje przedstawione przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zostały zamieszczone w poniższych linkach:

Dofinansowanie przysługuje podmiotom, które prowadzą działalność przez co najmniej 12 m-cy.

Wypełniony wniosek oraz podpisaną w dwóch egzemplarzach umowę wraz z załącznikami można złożyć wyłącznie:

  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze
  • w zamkniętej kopercie do przeznaczonego w tym celu pojemnika umieszczonego w holu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach
  • w postaci elektronicznej przez platformę praca.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 85 656 60 13

 

(*) opis i sposób założenia profilu zaufanego lub pozyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego (koniecznego do złożenia wniosku przez platformę), znajduje sięw Serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy na stronie Biznes.gov.pl