PRACĘ Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ WZNOWIŁA POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SIEMIATYCZACH

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach wznowiła bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą w zakresie niezbędnego diagnozowania w celu wydania koniecznych opinii i orzeczeń.

Dodatkowo powiatowa jednostka została wskazana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty  jako poradnia uprawniona w rejonie swojego działania  do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. poradni (85) 6552612.

Dotychczasowe wieloletnie doświadczenie zawodowe pracowników poradni stanowi gwarancję dobrej jakości dokonywanej diagnozy. Pracownicy merytoryczni są otwarci na poszerzanie swoich kompetencji zawodowych w celu doskonalenia umiejętności przeprowadzania procesu diagnostycznego i orzeczniczego oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Poradnia jest wyposażona w narzędzia diagnostyczne umożliwiające ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
Rozszerzenie uprawnień poradni ułatwi rodzicom dzieci niepełnosprawnych ubieganie się o kształcenie specjalne, korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pozwoli to na szybsze i efektywniejsze diagnozowanie dzieci z dysfunkcjami i objęcie ich systemową pomocą.