OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZWROCIE WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI

Siemiatycze, dnia 21.06.2021 r.

STAROSTA SIEMIATYCKI

GG.6821.1.3.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Siemiatyckiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, z dnia  21 czerwca 2021 r., w sprawie nr GG.6821.1.3.2020, dotyczącej zwrotu wywłaszczonej nieruchomości położonej w Białymstoku, oznaczonej na dzień wywłaszczenia numerem geodezyjnym działki 45, 121, 98, obręb 93, obecnie wchodzącej w skład działek oznaczonych nr geodezyjnym 566/42, 1658, obręb 0018 Pieczurki, stanowiących własność Gminy Białystok oraz działek oznaczonych nr geodezyjnymi 566/17, 566/73, 566/26, 566/38, 566/121, 566/6, 566/29 obręb 0018 Pieczurki, stanowiących własność osób fizycznych, nr geod.566/202 obręb 0018 Pieczurki stanowiącej własność osoby prawnej, nr geod.1668, 566/3 obręb 0018 Pieczurki stanowiących współwłasność osób fizycznych.

           Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020 r., poz. 265 z późn. zm./

zawiadamiam strony postępowania,

  • że w toku prowadzonego przez Starostę Siemiatyckiego postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości położonej
    w Białymstoku, oznaczonej na dzień wywłaszczenia numerem geodezyjnym działki 45, 121, 98, obręb 93, obecnie wchodzącej w skład działek oznaczonych nr geodezyjnym 566/42, 1658, obręb 0018 Pieczurki, stanowiących własność Gminy Białystok oraz działek oznaczonych nr geodezyjnymi 566/17, 566/73, 566/26, 566/38, 566/121, 566/6, 566/29 obręb 0018 Pieczurki, stanowiących własność osób fizycznych, nr geod.566/202 obręb 0018 Pieczurki stanowiącej własność osoby prawnej, nr geod.1668, 566/3 obręb 0018 Pieczurki stanowiących współwłasność osób fizycznych , w dniu 21 czerwca 2021 r. została wydana decyzja w zakresie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

           Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy GG.6821.1.3.2020) w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3, pokój nr 107, w godzinach 730 – 1430, tel. nr 85-6566549. Strony mają możliwość wystąpienia z pisemnym wnioskiem do Starosty Siemiatyckiego o udostępnienie odpisu decyzji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Siemiatyckiego w Siemiatyczach w terminie 14 dni od daty udostępnienia niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

STAROSTA

mgr Marek Bobel