Rozbudowa drogi powiatowej nr 1718B Kłopoty Patry – Wiercień Duży

Powiat Siemiatycki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizuje zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1718B Kłopoty Patry – Wiercień Duży dofinansowane ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

kwota dofinansowania: 825 977,05 zł

całkowita wartość inwestycji: 1 651 954,10 zł

Celem realizacji projektu jest poprawa jakości drogi co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podwyższenie komfortu ruchu pieszego, podróżowania a także przyczyni się do stworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i turystyki. Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej poprawi nośność drogi. Realizacja przedmiotowego projektu poprawi przepustowość drogi i przyczyni się do likwidacji tzw. „wąskich gardeł” tj. odcinków o złym stanie technicznym położonych pomiędzy już zmodernizowanymi drogami i pozwoli na zharmonizowanie z siecią komunikacyjną powiatu siemiatyckiego.

Zadanie stanowi odcinek drogi o długości 3,125 km zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 1718B Kłopoty Patry – Wiercień Duży.

Zakładane są następujące efekty:

– wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej (warstwa wiążąca – 5cm, warstwa ścieralna – 4cm), klasa – L, długość odcinka – 3,125 km, szer. jezdni 5,00m, obciążenie ruchem – KR-1,

– wykonanie poboczy gruntowych (szer. 1,00m – 1,50m) – 6 250,00m (w tym zjazdy),

– przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi – szt 2,

– przebudowa istniejącego przepustu pod koroną drogi – szt 1,

– wykonanie zjazdów gospodarczych o nawierzchni bitumicznej i żwirowej,

– ustawienie pionowych znaków drogowych – szt. 20,

– wykonanie rowów przydrożnych – 6 250,00m,

– odwodnienie projektuje się poprzez powierzchniowy spływ wody do przydrożnych rowów na długości 2 x 3 125,00 m oraz przepustów.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o., 08-102 Siedlce, ul. Brzeska 128. Umowa została podpisana 30 kwietnia 2021r. Termin realizacji zadania: do 1 października 2021r.

HARMONOGRAM

Kategoria robót

Okres realizacji od-do

(miesiąc i rok)

Roboty przygotowawcze

05/2021

Roboty ziemne

05/2021 – 08/2021

Odwodnienie

05/2021

Podbudowy

05/2021 – 06/2021

Nawierzchnie

07/2021 -08/2021

Roboty wykończeniowe

07/2021 – 09/2021

Oznakowanie

09/2021

Inne roboty

08/2021

Tablice informacyjne

05/2021