Zarząd Powiatu z absolutorium za 2020 rok

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.  W tym przypadku 14 radnych wyraziło swoje poparcie dla podejmowanych działań i pracy Zarządu, jeden wstrzymał się od zajęcia stanowiska, nikt nie był przeciw.

Po raz trzeci w tej kadencji radni powiatu oceniali prawidłowość działania organu wykonawczego w zakresie gospodarki finansowej powiatu siemiatyckiego. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu. Ocena działań Zarządu Powiatu w zakresie stopnia realizacji budżetu, gospodarności i celowości należy do Rady Powiatu, dlatego istotne znaczenie miała m.in. ocena pracy Zarządu dokonana przez Komisję Rewizyjną oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Według RIO i Komisji Rewizyjnej przedłożone sprawozdanie finansowe przedstawia w rzetelny sposób wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej powiatu.