Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

Siemiatycze, dnia 02-07-201 r.

GG.6840.5.2020

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 11 ust.1, art.37 ust.1, art.38, w związku z art.40 ust.1 pkt 1 i art.67 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020 r., poz.1990 / oraz §6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207 poz.2108 z 2004 r./

Starosta Siemiatycki

O G Ł A S Z A

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Niemirów gmina Mielnik, oznaczonej nr geod.541 o pow.0,0900 ha, uregulowanej w Księdze Wieczystej KW Nr BI3P/00039661/9.

Informacją o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży jest Zarządzenie Nr 23/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przeznaczenie nieruchomości: obszary istniejącej i wyznaczonej w planach miejscowych zabudowy zagrodowej i letniskowej oraz różnych form mieszkalnictwa z możliw9ością modernizacji i uzupełnień oraz lokalizacji inwestycji z wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi. Przez działkę przebiega zasięg fali powodziowej rzeki Bug. Działka zlokalizowana jest na obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu, który w części przewiduje się do podniesienia ochronności do rangi parku krajobrazowego.

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 47.045,00 zł netto + 23% VAT zł = 57.865,35 zł . Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2021 roku o godzinie 10.ºº w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach ul.Legionów Piłsudskiego 3 w sali nr 107.

Ustalone wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść najpóźniej do dnia 4 sierpnia 2021 roku przelewem w formie pieniężnej na konto Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach Bank Polska Kasa Opieki S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne w Białymstoku 47 1240 5211 1111 0010 5809 0007 . W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości zdecydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie wliczone w poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostaną doliczone koszty wyceny nieruchomości, koszty ogłoszenia o przetargu w prasie i koszty aktu notarialnego.

Szczegółowych informacji dot. nieruchomości objętej ogłoszeniem i regulaminu przetargu udziela Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, ul.Legionów Piłsudskiego 3, pok.107, tel.85 6566549.

Starosta Siemiatycki zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach od dnia 02 lipca 2021 r. do dnia 10 sierpnia 2021 r.

STAROSTA

mgr Marek Bobel