Zakończenie robót drogowych na odcinku Krynki Sobole – Makarki

Powiat Siemiatycki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zakończył roboty objęte zadaniem  pn.: Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy – Makarki – Grodzisk dofinansowane ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO. Objęły one  drogę powiatową na odcinku Krynki Sobole – Makarki o długości 4,15 km.

 

Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła ponad 1 milion 390 tys. złotych. Połowę kosztów inwestycji stanowi pozyskane przez Powiat Siemiatycki dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (695 495,95zł), a pozostała kwota została sfinansowana z budżetów: Powiatu Siemiatyckiego i Gminy Grodzisk (solidarnie po 25%).

Celem realizacji projektu była poprawa jakości remontowanej drogi a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podwyższenie komfortu ruchu pieszego, podróżowania a także ma stanowić czynnik do stworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i turystyki.

W ramach robót zrealizowano założone cele:

– wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej – grubość warstwy 4cm i średnio 4cm warstwa wyrównawcza , klasa – Z, długość odcinka – 4,150 km, szerokość jezdni 5,10m ÷ 7,00m, obciążenie ruchem – KR1,

– wykonanie poboczy żwirowych z kruszywa naturalnego szerokości 1,50m – 4,150 km (obustronnie),

– ustawienie krawężników betonowych – 705m

– wykonanie remontu 3 szt przepustów pod korona drogi

– wykonanie oznakowania poziomego – 2 przejścia dla pieszych i pionowego – 99 znaków.

Wykonawcą robót budowlanych było  P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski, 07-106 Miedzna, ul. Orzeszowska 5. Umowa została podpisana 30 kwietnia 2021r. Termin realizacji zadania: do 15 sierpnia 2021r.