Obwieszczenie Starosty Siemiatyckiego odnośnie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Siemiatyckiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, z dnia
24 września 2021 r., w sprawie nr GG.6821.1.8.2020, dotyczącej zwrotu wywłaszczonej nieruchomości położonej w Białymstoku, obr. 0018, wchodzącej obecnie w skład nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr geod.1658, 566/175 stanowiącej własność Gminy Białystok oraz nr geod.566/17, 566/26, 566/38, 566/173, 566/174, 566/6 i 566/29, stanowiących własność osób fizycznych, nr geod.1668, 566/3, stanowiących współwłasność osób fizycznych, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów oraz zgłosić swoje żądania w przedmiotowej sprawie.

Do pobrania:

Pełna treść obwieszczenia