Ogłoszenie o konsultacjach społecznych „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2022″

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Programu współpracy Powiatu Siemiatyckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022”. Projekt Programu wraz z formularzem konsultacji jest dostępny w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Spraw Społecznych i Promocji Powiatu (pokój 120, I piętro) oraz na stronach internetowych: www.siemiatycze.pl i w BIP Powiatu Siemiatyckiego.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konsultacjach. Wszelkie propozycje, uwagi lub opinie należy zgłaszać pisemnie (na formularzu konsultacji) do dnia 06.10.2021r. na adres:

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Spraw Społecznych i Promocji Powiatu
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
lub e – mail: powiat@siemiatycze.pl

Załączniki:

1. Uchwała Zarządu Powiatu Siemiatyckiego

2. Projekt programu współpracy na 2022 rok

3. Formularz konsultacji