Przebudowa drogi powiatowej nr 2094B Perlejewo – Leszczka Duża – granica powiatu

Powiat Siemiatycki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizuje zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2094B Perlejewo – Leszczka Duża – granica powiatu dofinansowane ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

kwota dofinansowania: 4 347 726,28 zł

całkowita wartość inwestycji: 9 119 578,22 zł

Celem realizacji projektu jest poprawa jakości drogi, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podwyższenie komfortu podróżowania oraz komfortu ruchu pieszego i rowerzystów, stworzy optymalne warunki dla rozwoju przedsiębiorczości i turystyki. a także ulepszy dostęp do sieci dróg krajowych (nr 19) i wojewódzkich (nr 692 i nr 690). Przebudowa drogi powiatowej nr 2094B będzie stanowić ważny element sieci drogowej przygranicznych regionów Polski. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do likwidacji tzw. „wąskich gardeł” tj. odcinków o złym stanie technicznym położonych pomiędzy już zmodernizowanymi drogami i pozwoli na zharmonizowanie z siecią komunikacyjną powiatu siemiatyckiego i powiatu wysokomazowieckiego. Poprawi się również, dostępność transportowa mieszkańców do instytucji publicznych.

Zadanie polega na przebudowie trzech odcinków drogi zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 2094B:

odcinek I o długości 3,267 km – teren niezabudowany na obszarze zabudowy kolonijnej m. Poniaty i Leszczka Duża

odcinek II o długości 0,469 km – teren zabudowany m. Leszczka Duża i Perlejewo.

odcinek III o długości 0,835 km – teren zabudowany m. Leszczka Duża

W ramach projektu zostaną wykonane:

– jezdnia bitumiczna szerokości (5,50 – 6,00 m) – dł. 4 571,00 m,

– chodniki o szerokości 2,00 m

– parkingi dla samochodów osobowych

– pobocza z kruszywa naturalnego o szerokości (1,25 – 1,50 m) – dł. 5 048,00 m,

– pobocza utwardzone bitumiczne o szerokości 1,50 m – dł. 1 420,00 m,

– przebudowa istniejących przepustów,

– oznakowanie pionowe i poziome

– montaż poręczy chodnikowych typu „olsztyńskiego” oraz stalowych barier energochłonnych.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych TRAKT Sp. z o.o., 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8. Umowa została podpisana 26 października 2021r.

Termin realizacji zadania: do 26 września 2022r.