OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Wólce Nadbużnej gmina Siemiatycze, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego.

Przedmiot zbycia: Działki o nr geod.:

  • 589/52 o pow. 0,0795 ha i 589/57 o pow. 0,6307 ha, cena wywoławcza wynosi – 200 400,00 zł + VAT
  • 589/36 o pow. 0,0292 ha, cena wywoławcza wynosi – 10 800,00 zł +VAT

Do działek:

  • o nr geod. 589/52 i 589/57 uzyskanej w przetargu zostanie doliczona wartość udziału 6/120 w kwocie 1280,00 zł w działkach o nr geod. 589/17 i 589/18 stanowiących drogi dojazdowe do nabytej działki.
  • o nr geod. 589/36 uzyskanej w przetargu zostanie doliczona wartość udziału 3/120 w kwocie 640,00 zł w działkach o nr geod. 589/17 i 589/18 stanowiących drogi dojazdowe do nabytej działki.

Dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia prowadzona jest księga wieczysta nr BI3P/00017571/1. Dojazd do drogi publicznej zostanie zapewniony poprzez ustanowienie służebności przejścia i przejazdu na działkach o nr geod. 419/5, 419/27, 589/35.  Działki przeznaczone do zbycia w znacznej części znajdują się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią i zlokalizowane są w rejonie km 164,5 rzeki Bug, dla którego rzędna wody o prawdopodobieństwie występowania raz na 100 lat (p=1%) wynosi w przybliżeniu 118,65 m npm Kr.

  • Działka o nr geod. 589/52 położona jest w obszarze dawnego ośrodka letniskowego. Nieruchomość posiada kształt trójkąta. Jej obszar porośnięty jest pojedynczym drzewostanem, głównie sosny i zakrzaczenia. Drzewostan o niewielkich walorach użytkowych. W sąsiedztwie znajdują się tereny użytkowane jako letniskowe oraz drogi dojazdowe. Na działce znajduje się budynek, nieużytkowany od wielu lat, w słabym stanie technicznym, do kapitalnego remontu lub rozbiórki.
  • Działka o nr geod. 589/57 położona jest w obszarze dawnego ośrodka letniskowego. Zlokalizowanego nad rzeką Bug. Nieruchomość posiada kształt wieloboku o dość dużej powierzchni. Nie jest zabudowana ani zagospodarowana, jej obszar porośnięty jest pojedynczym drzewostanem, głównie sosny i zakrzaczenia. Drzewostan o niewielkich walorach użytkowych. W sąsiedztwie znajdują się tereny użytkowane jako letniskowe oraz drogi dojazdowe. Po stronie południowej, w dość bliskim sąsiedztwie przepływa rzeka Bug.
  • Działka o nr geod. 589/36 położona jest w obszarze dawnego ośrodka letniskowego. Nieruchomość posiada kształt nieforemnego wieloboku, zbliżonego do prostokąta, ze ściętym północno – zachodnim narożem. Nie jest zabudowana ani zagospodarowana, jej obszar porośnięty jest pojedynczym drzewostanem, głównie występują sosny i zakrzaczenie. Drzewostan o niewielkich walorach użytkowych. W sąsiedztwie znajdują się tereny użytkowane jako letniskowe oraz drogi dojazdowe.

Według ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siemiatycze zatwierdzonego uchwałą Nr XV/106/2000 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 25.10.2000 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 30 z 2000 r. poz. 468 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) działki 589/52, 589/57 i 589/36 leżą w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 3UT – Tereny turystyczno – wypoczynkowe. Ponadto przedmiotowe działki  leżą w Naturze 2000 oraz w obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu”. Szczegółowe warunki użytkowania terenu w ww. obszarze określają Rozporządzenia: Nr 10/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. oraz  Nr 1/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 stycznia 2009 r.

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Nieruchomości przeznaczone do zbycia nie są obciążone ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.

Informacją o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży jest uchwała nr 88/520/21 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29.09.2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium  w formie pieniężnej na konto Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach Bank Polska Kasa Opieki S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne w Białymstoku 47 1240 5211 1111 0010 5809 0007 w wysokości 10 % ceny wywoławczej działki, zaznaczając ją w dowodzie wpłaty, najpóźniej do dnia 28 grudnia 2021 r. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3 w pok. 202 II piętro, w dniu 4 stycznia 2022 roku, o godz.:

  • 8:00 – działki o nr geod. 589/52 o pow. 0,0795 ha i 589/57 o pow. 0,6307 ha
  • 8:30 – działka o nr geod. 589/36 o pow. 0,0292 ha

Cena nieruchomości sprzedawanej w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego Zarząd Powiatu Siemiatyckiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicach ogłoszeniowych Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w Urzędzie Gminy Siemiatycze, a także na:

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pok. 118  siedziby Starostwa Powiatowego, tel.: /085/ 65 66 543.

 

INFORMACJA DO PRZETARGU

Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

1) dowód wpłaty wadium,

2) osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

3) złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.),

4) złożyć pisemne oświadczenie, że zgłoszeniodawca zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno – prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

5) W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.

6) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej, a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.

7) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

8) Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.

9) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

10) W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

11) W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

12) Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

13) Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania przetargu.

14)Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Z up. STAROSTY

Sylwester Zgierun

WICESTAROSTA