Zawiadomienie o zebraniu scaleniowym – TWAROGI i INNE

Siemiatycze, 2022-03-23

GG.661.1.39.2019.2020.2021.2022

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 26 oraz art. 24 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U.2021.1912 z późn. zm.)  Starosta Siemiatycki zawiadamia, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej we wsi Perlejewo nastąpi okazanie zmian do projektu scalenia, sporządzonego przez Wojewódzkie Biuro geodezji w Białymstoku – wykonawcę scalenia dla obszaru prowadzonego postępowania scaleniowego gruntów obiektu „TWAROGI I INNE” gm. Perlejewo,  związanych z koniecznością realizacji wskazań i zaleceń zawartych w decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20.09.2021 r., nr GK-II.7213.7.2020.AP.

Okazanie wprowadzonych zmian dotyczy właścicieli działek położonych w obrębie Twarogi Wypychy, oznaczonych nowymi nr geod.: 62, 63, 64, 65, 67, 68, 83, 84, 94, 95, 107, 108, 162 oraz właścicieli działek położonych w obrębie Olszewo, oznaczonych nr geod.: 228, 286, 290.

W toku czynności okazania Starosta Siemiatycki przy udziale geodety wykonawcy projektu scalenia gruntów, na podstawie rejestru szczegółowego po scaleniu będzie indywidualnie informował każdego uczestnika scalenia o obszarze i szacunku wydzielonych dla niego gruntów.

Na zebraniu odczytane zostaną również zasady objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia, dla gruntów gdzie dokonano zmian w projekcie scalenia gruntów.                               

            Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w w/w projekcie, może w terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia tj. od dnia 12 kwietnia 2022 r. zgłaszać na piśmie Staroście zastrzeżenia do tego projektu.

Z uwagi na bardzo ważny charakter spraw obecność na zebraniu jest obowiązkowa.                                       

                                                                                           

Z poważaniem

STAROSTA
mgr Marek Bobel

Otrzymują:

  1. Strony postępowania – zgodnie z art. 26 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U.2021.1912 z późn zm.)  – zainteresowani uczestnicy
  2. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku
  3. a/a.

POBIERZ PEŁNĄ TREŚĆ ZAWIADOMIENIA