Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym – na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czartajewie

ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

SIEMIATYCZE, 2022.05.27

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Czartajewie gmina Siemiatycze, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego.

Przedmiot zbycia: Działka o nr geod.:

 • 317/27 o pow. 0,0813 ha, cena wywoławcza wynosi – 45 200,00 zł +VAT

 • 317/66 o pow. 0,0697 ha, cena wywoławcza wynosi – 35 300,00 zł +VAT

 • 317/67 o pow. 0,0984 ha, cena wywoławcza wynosi – 52 500,00 zł +VAT

 • 317/70 o pow. 0,1231 ha, cena wywoławcza wynosi – 66 700,00 zł +VAT

Do ceny każdej z działek:

 • o nr geod. 317/27, 317/66, 317/67 uzyskanej w przetargu zostanie doliczona wartość udziału po 1/4 w kwocie 1750,00 zł + VAT w działce o nr geod. 317/68 stanowiącej drogę dojazdową do nabytych działek.

Dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia prowadzona jest księga wieczysta nr BI3P/00017571/1.

Opis nieruchomości:

 • działka o nr geod. 317/27 położona jest w końcowym/początkowym obszarze zabudowy wsi, w jego północno – zachodniej części, przy jednej z głównych dróg miejscowości – drodze powiatowej nr 1726B – ulica Długa Czartajew. Posiada kształt wieloboku, zbliżonego do prostokąta, dogodny do zagospodarowania i zabudowy. Obszar działki jest płaski, teren wolny, niezabudowany. W sąsiedztwie dostępne są sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna.

 • działka o nr geod. 317/66 położona jest w końcowym/początkowym obszarze zabudowy wsi, w jego północno – zachodniej części, przy jednej z głównych dróg miejscowości – drodze powiatowej nr 1726B – ulica Długa Czartajew. Posiada kształt wieloboku, zbliżonego do prostokąta, dogodny do zagospodarowania i zabudowy. Obszar działki jest płaski, teren wolny, niezabudowany. Działka położona jest na zapleczu zabudowy mieszkaniowej wsi, nieco w głębi od drogi publicznej – ulicy Długiej. W sąsiedztwie dostępne są sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna.

 • działka o nr geod. 317/67 położona jest w końcowym/początkowym obszarze zabudowy wsi, w jego północno – zachodniej części, przy jednej z głównych dróg miejscowości – drodze powiatowej nr 1726B – ulica Długa Czartajew. Posiada kształt wieloboku, zbliżonego do prostokąta, dogodny do zagospodarowania i zabudowy. Obszar działki jest płaski, teren wolny, niezabudowany. Działka położona jest na zapleczu zabudowy mieszkaniowej wsi, nieco w głębi od drogi publicznej – ulicy Długiej. W sąsiedztwie dostępne są sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna.

 • działka o nr geod. 317/70 położona jest w końcowym/początkowym obszarze zabudowy wsi, w jego północno – zachodniej części, przy jednej z głównych dróg miejscowości – drodze powiatowej nr 1726B – ulica Długa Czartajew. Posiada kształt wieloboku, zbliżonego do prostokąta, dogodny do zagospodarowania i zabudowy. Obszar działki jest płaski z lekkim spadkiem w kierunku południowym, teren wolny, niezabudowany. Działka położona jest
  w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wsi, bezpośrednio przy ulicy Długiej. Dostępne sieci: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa
  i telekomunikacyjna.

W związku z przebiegiem sieci infrastruktury przez działki przeznaczone do zbycia nabywcy zobowiązani są do udostępnienia ich gestorom sieci.

Według ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siemiatycze zatwierdzonego uchwałą Nr XV/106/2000 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 25.10.2000 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 30 z 2000 r. poz. 468 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.).

 • działki 317/27, 317/66, 317/67, 317/70 leżą w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN1- Tereny zabudowy jednorodzinnej niskiej intensywności.

 • działka o nr geod. 317/68 leży w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN1- Tereny zabudowy jednorodzinnej niskiej intensywności o pow. 364 m2, 1US.UT – Tereny o podstawowym przeznaczeniu pod urządzenia sportowe – rekreacyjne oraz turystyczno – wypoczynkowe o pow. 390 m2.

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.

Informacją o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży jest uchwała nr 107/615/22 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej na konto Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach Bank Polska Kasa Opieki S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne w Białymstoku 47 1240 5211 1111 0010 5809 0007 w wysokości 10 % ceny wywoławczej działki,  zaznaczając ją w dowodzie wpłaty, najpóźniej do dnia 27 czerwca 2022 roku.
W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym osobom wadium zwraca się
w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3 w pok. 202 II piętro,
w dniu 1 lipca 2022 roku o godz.:

 • 9:00 – działka o nr geod. 317/27 o pow. 0,0813 ha,

 • 9:30 – działka o nr geod. 317/66 o pow. 0,0697 ha,

 • 10:00 – działka o nr geod. 317/67 o pow. 0,0984 ha,

 • 10:30 – działka o nr geod. 317/70 o pow. 0,1231 ha,

Cena nieruchomości sprzedawanej w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego Zarząd Powiatu Siemiatyckiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym ukaże się w Gazeta Polska Codziennie oraz zostało wywieszone na tablicach ogłoszeniowych Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w Urzędzie Gminy Siemiatycze, a także na:

 • http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

 • http://siemiatycze.pl/

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższe informacje dotyczące przetargu, można uzyskać w pok. 118 siedziby Starostwa Powiatowego, tel.: /085/ 65 66 543.

INFORMACJA DO PRZETARGU

Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

1) dowód wpłaty wadium,

2) osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

3) złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

4) złożyć pisemne oświadczenie, że zgłoszeniodawca zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno – prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

5) W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.

6) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej, a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.

7) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

8) Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.

9) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

10) W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

11) W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

12) Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

13) Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania przetargu.

14)Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Marek Bobel

Do pobrania: Treść ogłoszenia (plik PDF)