Ogłoszenie o I rokowaniach na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE O I ROKOWANIACH

Starosta Siemiatycki, wykonujący zadania zlecone z administracji rządowej, ogłasza po II przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym rokowania na sprzedaż nieruchomości o nr geod. 62/5, 62/7, 62/9 położonej w obrębie Słochy Annopolskie stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Przedmiot zbycia: Działki o nr geod.:

  • 62/5, 62/7, 62/9 o powierzchni 0,9100 ha wynosi – 122.000,00 zł +VAT

Wyżej wymieniona nieruchomość posiada urządzoną KW Nr BI3P/00037449/3. Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze, zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/106/2000 Rady Gminy Siemiatycze z 25 października 2000 /Dz. U. Woj. Podlaskiego Nr 30 z 2000 r., poz.468 ze zm./ nieruchomość jest zapisana pod symbolem 13P – tereny o podstawowym znaczeniu pod działalność produkcyjną, gospodarczą i usługową, a w tym przemysł, składy, magazyny, budownictwo, rzemiosło i usługi komercyjne.

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.

Informacją o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży jest Zarządzenie nr 45/2022 Starosty Siemiatyckiego z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek zabudowanych położonych w Słochach Annopolskich gmina Siemiatycze, stanowiących własność Skarbu Państwa który przeprowadzono w dniu 25 lutego 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek zabudowanych położonych w Słochach Annopolskich gmina Siemiatycze, stanowiących własność Skarbu Państwa który przeprowadzono w dniu 13 maja 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki z tytułu zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się uczestnika rokowań ustalonego jako nabywca nieruchomości od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w formie pieniężnej na konto Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach Bank Polska Kasa Opieki S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne w Białymstoku
47 1240 5211 1111 0010 5809 0007
w wysokości 10 % ceny brutto wywoławczej działki,
zaznaczając ją w dowodzie wpłaty, najpóźniej do dnia
14 lipca 2022 r.
W tym dniu kwota zaliczki musi być uznana na rachunku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom rokowań zaliczkę zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia rokowań.

Dowód wniesienia zaliczki przez uczestnika rokowań podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem rokowań.

Rokowania odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3,

w dniu 18 lipca 2022 roku o godz. 9:00 w pok. 202 II piętro.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 15 lipca 2022 r.  do godz. 15:00  w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania 18 lipiec 2022 r. – na sprzedaż nieruchomości o nr geod. 62/5, 62/7, 62/9 położonej w Słochach Annopolskich stanowiącej własność Skarbu Państwa.”, złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w Punkcie Obsługi Klienta na adres: Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

  • datę sporządzenia zgłoszenia;

  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

  • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

  • do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 Rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.).

Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęło jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w treści ogłoszenia.
W przypadku zgłoszeń zawierających równorzędne propozycje cenowe komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

Cena nieruchomości sprzedawanej w rokowaniach podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia rokowań.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego Zarząd Powiatu Siemiatyckiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone na tablicach ogłoszeniowych Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w Urzędzie Gminy Siemiatycze, a także na:

Starosta Siemiatycki zastrzega sobie prawo unieważnienia rokowań oraz prawo zamknięcia rokowań bez wyboru nabywcy oraz podania przyczyny.

Bliższe informacje dotyczące rokowań można uzyskać w pok. 107 siedziby Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, tel.: /085/ 65 66 549.

Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania:

1) dowód wpłaty wadium,

2) osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

3) złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości, będącej przedmiotem rokowań, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

4) złożyć pisemne oświadczenie, że zgłoszeniodawca zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno – prawnym przedmiotu rokowań oraz warunkami rokowań i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

5) W rokowaniach można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu rokowań,

6) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej, a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w rokowaniach i nabycie nieruchomości,

7) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości),

8) Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem rokowań, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem rokowań,

9) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na rokowaniach wymagana jest obecność obojga małżonków,

10) W przypadku uczestnictwa w rokowaniach jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do rokowań z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem rokowań ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w rokowaniach,

11) W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument,

12) Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

13) Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania rokowań.

14)Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

STAROSTA

mgr Marek Bobel