Informacja o wyniku I rokowań na zbycie nieruchomości

Siemiatycze, dnia. 03-08-2022 r.

 

INFORMACJA

o wyniku I rokowań na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej,
położonej w obrębie Słochy Annopolskie
gm. Siemiatycze, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Przedmiotem rokowań jest nieruchomość zabudowana oznaczona nr geod.: 62/5, 62/7, 62/9 o łącznej powierzchni  0,9100 ha – Cena wywoławcza nieruchomości – 122 000,00 zł netto + VAT. Wyżej wymieniona nieruchomość posiada urządzoną KW Nr BI3P/00037449/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zamiejscowym X Wydziale Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/ podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku I rokowań na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej  w obrębie Słochy Annopolskie.

 

I rokowania przeprowadzono w dniu  18 lipca 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3 na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Słochy Annopolskie gm. Siemiatycze, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zakończyły się wynikiem negatywnym ponieważ w wyznaczonym przez sprzedającego terminie nie została wniesiona wymagana zaliczka, zgodnie z wymogami § 4 ust. 6 oraz nie wpłynęły żadne pisemne zgłoszenia do udziału w rokowaniach zgodnie z przepisem § 25 ust.8 i § 26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213/.

 

STAROSTA

mgr Marek Bobel