Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

SIEMIATYCZE 2022.09.28

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 w bloku 30 wraz z udziałem w gruncie w działce o nr geod. 629 w Ostrożanach gm. Drohiczyn, będącej własnością Powiatu Siemiatyckiego.

Przedmiot zbycia: Lokal mieszkalny nr 2 w budynku wielorodzinnym w bloku nr 30 położonym w obrębie Ostrożany gm. Drohiczyn położonym na I kondygnacji (parterze), składającego się z 3 izb, tj: 2 pokoje i kuchnia oraz przedpokoju, łazienki z wc i spiżarki o powierzchni użytkowej 50,39 m² z piwnicą przynależną do lokalu o powierzchni 10,30 m², pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 18,40 m2 wraz z udziałem we współwłasności budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali w części ułamkowej stanowiącej 7909/64714 całej powierzchni działki o nr geod. 629 – cena wywoławcza wynosi – 70 600,00 zł

Dla nieruchomości przeznaczonej do zbycia prowadzona jest księga wieczysta nr BI3P/00031666/8.

Opis nieruchomości:

Budynek mieszkalny, w którym znajduje się przedmiotowy lokal jest budynkiem murowanym, pobudowanym na rzucie prostokąta wybudowany został w latach 60-tych ubiegłego wieku. Jest to obiekt 3 kondygnacyjny, w tym 2 kondygnacje nadziemne i jedna podziemna. Konstrukcja tradycyjna murowana. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe, w których na każdym poziomie nadziemnym są po dwa wejścia do lokali mieszkalnych (w sumie 8 lokali mieszkalnych). W części podziemnej znajdują się piwnice i pomieszczenia techniczne. Budynek w średnim stanie technicznym. W ostatnim okresie poddany modyfikacji – ocieplony z zewnątrz, z nową elewacją. Po stronie południowo – zachodniej dobudowana została przybudówka, w której umieszczony jest gazowy piec centralnego ogrzewania zaopatrujący budynek w ciepło. Teren niezabudowany wykorzystywany jest jako dojścia i dojazdy do budynku oraz tereny zielone. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Ponadto na działce znajduje się budynek gospodarczy, konstrukcji tradycyjnej murowanej, w średnim stanie technicznym, w którym wydzielonych jest 8 odrębnych pomieszczeń przypisanych do każdego z lokali w budynku mieszkalnym. Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na I kondygnacji (parterze). Posiada dwa samodzielne pokoje oraz kuchnię, przedpokój, spiżarkę i łazienkę z WC o łącznej pow. uż. 50,39 m2. Rozkład funkcjonalny – dobry, wszystkie pomieszczenia (oprócz spiżarki) mają odrębne wejście z przedpokoju. Mieszkanie położone w części środkowej budynku, wystawa dwustronna – północny – wschód – południowy – zachód. Standard wykończenia i wyposażenia: Posadzki – w pokojach , przedpokoju i kuchni panele, w spiżarce i łazience z WC beton. Ściany tynkowane i malowane, w łazience, WC i częściowo w kuchni płytki ceramiczne. Ścianę pomiędzy pokojami tworzy zabudowa – szafa, której część otwiera się po stronie jednego pokoju, a część po stronie drugiego pokoju. Sufity tynkowane i malowane. Stolarka okienna PVC. Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne typowe, płytkowe i płycinowe, częściowo przeszklone. W łazience wanna, umywalka, wc sedes. W mieszkaniu są instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, c.o. (z kotłowni gazowej zasilającej budynek nr 30). Lokal mieszkalny – standard wykończenia i wyposażenia wymagający remontu.

Według ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drohiczyn zatwierdzonym uchwałą Nr XXXI/222/13 z dnia 26.11.2013 r. Rady Miejskiej w Drohiczynie i ogłoszonym w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego dnia 13.12.2013 r. pod pozycją 4474 działka o nr geod. 629 określona jest jako 21.MW – Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Cena wywoławcza nie zawiera kosztów okazania granic nieruchomości. Okazanie granic może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.

Informacją o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży jest uchwała nr 122/704/22 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej na konto Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach Bank Polska Kasa Opieki S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne w Białymstoku 47 1240 5211 1111 0010 5809 0007 w wysokości 10 % ceny wywoławczej działki,

zaznaczając ją w dowodzie wpłaty, najpóźniej do dnia 31 października 2022 roku.
W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym osobom wadium zwraca się
w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3 w pok. 202 II piętro,
w dniu 4 listopada 2022 roku o godz: 9:00

Cena nieruchomości sprzedawanej w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego Zarząd Powiatu Siemiatyckiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym ukaże się w Gazeta Polska Codziennie oraz zostało wywieszone na tablicach ogłoszeniowych Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w Urzędzie Gminy Drohiczyn, a także na:

  • http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl

  • http://siemiatycze.pl/

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Bliższe informacje dotyczące przetargu, można uzyskać w pok. 118 siedziby Starostwa Powiatowego, tel.: /085/ 65 66 543.

WICESTAROSTA

Sylwester Zgierun

INFORMACJA DO PRZETARGU

Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

1) dowód wpłaty wadium,

2) osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

3) złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

4) złożyć pisemne oświadczenie, że zgłoszeniodawca zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno – prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

5) W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu.

6) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej, a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.

7) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

8) Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.

9) W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

10) W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

11) W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

12) Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

13) Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania przetargu.

14)Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.