Nabór na członków komisji konkursowej – otwarty konkurs ofert na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 roku

grafika z herbem powiatu siemiatyckiego

OGŁOSZENIE

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Siemiatyckim w 2023 roku

DO POBRANIA: PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA