Informacja o wyniku naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych

Informacja o wyniku naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych

OR. 074.32.2022.MK

Siemiatycze, 22 listopada 2022 r.

Informacja o wyniku naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Siemiatyckim w 2023 roku

W dniu 31 października 2022 r. Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Siemiatyckim w 2023 roku. W wyznaczonym terminie, tj. do 15 listopada 2022 r. żadna organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) nie wskazały przedstawicieli do składu komisji.

Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt. 1 ww. ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej może ona działać bez udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Biorąc pod uwagę powyższe komisja konkursowa zostanie powołana i będzie działać bez udziału przedstawicieli ww. organizacji i podmiotów.

Starosta

mgr Marek Bobel