Remont drogi powiatowej nr 1728B na odcinku Minczewo – Wierzchuca Nagórna

TABLICA INFORMACYJNA INWESTYCJA DROGOWA MINCZEWO

„Remont drogi powiatowej nr 1728B na odcinku Minczewo – Wierzchuca Nagórna”

DOFINANSOWANIE: 1 785 436,56 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 2 975 727,61 zł

Zadanie jest dofinansowane z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Remont drogi o długości 3,648 km w tym :

– usunięcie darni z istniejących poboczy,

– remont istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wyrównanie do właściwego profilu poprzecznego mieszanką mineralno – bitumiczną gr 4 cm i wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej gr 4 cm, szerokość nawierzchni 5,5 m

– remont poboczy żwirowych poprzez wyrównanie kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie, szerokość 1m

– remont istniejących przepustów pod drogą wraz z naprawą umocnień wlotów i wylotów – bez zmiany rzędnych posadowienia oraz średnic rur.

Zakres robót do wykonania:

– roboty przygotowawcze,

– roboty ziemne,

– odwodnienie korpusu drogowego,

– podbudowa,

– nawierzchnie,

– roboty wykończeniowe,

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski,ul. Mickiewicza 183. Umowa została podpisana 12 kwietnia 2023r. Termin realizacji robót budowlanych: do 12 listopada 2023r.