Od 1 lipca ważna zmiana dla właścicieli pojazdów

nabycie - zbycie pojazdu terminy

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.06.2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1118) – od dnia 01.07.2023 r. przywrócony zostaje 30-dniowy termin na dokonanie następujących czynności:

Zgodnie z zapisami art. 78 ust. 2 pkt 1 oraz art. 71 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:

– właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu,

– właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Zgłoszenia zbycia pojazdu należy dokonać w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.

Zgłoszenie nabycia i wniosek o rejestrację pojazdu należy składać do Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na miejsce stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania właściciela pojazdu.

Od dnia 01.01.2020 r. za niewykonanie powyższego obowiązku, zgodnie z art. 140mb ww. ustawy, grozi kara pieniężna w wysokości od 200 do 1000 zł.