Nabór wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga

grafika dofinansowanie zabytki

 

Uchwała Nr 160/905/23  Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 11 sierpnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu siemiatyckiego

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 572) w związku z § 6 ust. 1a uchwały Nr XXXI/239/22 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu siemiatyckiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 5777 ze zm.) Zarząd Powiatu Siemiatyckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków edycja druga na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu siemiatyckiego.

2. Treść ogłoszenia o naborze wniosków stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siemiatyckiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu: Marek Bobel

Członkowie Zarządu: Sylwester Zgierun,  Jerzy Szawkało, Jan Markiewicz, Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz


Załącznik do uchwały nr   160/905/23  Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Ogłoszenie

W związku z uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz uchwałą Nr XXXI/239/22 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu siemiatyckiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 5777 ze zm.) Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu siemiatyckiego.

 1. Dotacja może być udzielona podmiotowi, który posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności zabytku, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.
 2. Dotacja może obejmować wyłącznie dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w zakresie określonym w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), ustalonych na podstawie przedłożonego do wniosku o dotację kosztorysu.
 3. Dotacja, dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga, po uzyskaniu ww. dofinansowania przez Powiat Siemiatycki, może być udzielona w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych wynikających z kosztorysu z zastrzeżeniem, że wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż 3 500 000 zł, w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – do 98% kwoty dotacji oraz z budżetu powiatu – do 2% dotacji.
 4. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na prace lub roboty określone w umowie o udzielenie dotacji, bez możliwości finansowania kosztów stałych działalności Wnioskodawcy, ani zakupów i zadań inwestycyjnych oraz prac remontowo-budowlanych wykraczających poza zadania określone w umowie.
 5. Podmioty, o których mowa w pkt 1, zainteresowane otrzymaniem dotacji, składają wniosek o udzielenie dotacji zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXI/239/22 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu siemiatyckiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 5777 ze zm.).
 6. Wnioski należy składać do Zarządu Powiatu Siemiatyckiego w terminie do 16 sierpnia 2023 r. do godz. 10.00. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze.
 7. Do wniosku należy dołączyć aktualne załączniki:
 • dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku oraz zgodę na przeprowadzenie prac lub robót określonych we wniosku:
 1. współwłaścicieli zabytku – jeśli nie są Wnioskodawcami,
 2. członków wspólnoty wyrażoną w formie uchwały – w przypadku wspólnot mieszkaniowych;
 • decyzję o wpisie zabytku do rejestrów zabytków lub gminnej ewidencji zabytków,
 • pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem, jeśli jest wymagane,
 • pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, jeśli jest wymagane,
 • dokument potwierdzający prawo do reprezentacji podmiotu, jeśli dotyczy;
 • kosztorys stanowiący zestawienie kosztów przedsięwzięcia;
 • fotografie zabytku obrazujące stan techniczny całości zabytku oraz części, przy której mają być prowadzone prace lub roboty;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Wszystkie załączniki do wniosku będące kopiami dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy.
 2. W przypadku Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub działalność rolniczą, dotacja stanowić będzie odpowiednio pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie, a jej udzielenie następuje zgodnie z:
 • rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de Minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.), zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu  do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań (Dz. U. UE L 215/3 z 7.07.2020);
 • rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352/9 z 24.12.2013 r.), zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE LI 51/1 z 22.02.2019 r.).
 1. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis lub/i poziomu dopuszczalnej intensywności pomocy dotacja nie zostanie udzielona.
 2. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis, Wnioskodawca wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.);

3) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810).

 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o przyznanie dotacji.
 2. Dokumentacja wniosków nie podlega zwrotowi.
 3. Złożone wnioski pozostają bez rozpoznania w przypadku:
 • złożenia wniosku po terminie;
 • złożenia wniosku przez podmiot nieuprawniony;
 • złożenia wniosku bez wymaganych załączników lub wypełnionego nieprawidłowo;
 • złożenia wniosku niezgodnie z limitem określonym w pkt. 4.
 1. Złożone wnioski o udzielenie dotacji podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Opiniującą powołaną przez Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, zwaną dalej „Komisją”. Komisja przedstawi Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego opinię w zakresie złożonych wniosków. Komisja opiniując wnioski stosuje następujące kryteria:
  • znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
  • dostępność zabytku dla społeczeństwa;
  • aktualny stan zachowania i zagrożenia zabytku;
  • zakres i koszt realizacji planowanych prac;
  • zaangażowanie finansowe Wnioskodawcy, a także wskazane inne źródła finansowania prac lub robót;
  • poniesione przez Wnioskodawcę nakłady konieczne na wykonanie prac przy danym zabytku.
 2. Dotacja z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja druga może zostać udzielona pod warunkiem otrzymania promesy wstępnej – zapewnienia dofinansowania z tego programu danej inwestycji. Zarząd Powiatu Siemiatyckiego po otrzymaniu promesy wstępnej przedłoży rekomendacje w sprawie udzielenia dotacji Radzie Powiatu Siemiatyckiego, która podejmie w tej sprawie uchwałę określającą:
 • podmiot otrzymujący dotację;
 • nazwę zabytku;
 • nazwę zadania objętego dotacją;
 • kwotę przyznanej dotacji.
 1. Uchwała Rady Powiatu Siemiatyckiego w sprawie udzielenia dotacji stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy z Wnioskodawcą.
 2. Informacja o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie: na stronie internetowej i BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.
 3. Szczegółowe informacje na temat Rządowego Programu Ochrony Zabytków znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest: Starosta Powiatu Siemiatyckiego, 17-300 Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 3, powiat@siemiatycze.pl tel.: +48856566500, faks: +4885656650, NIP: 5441437102, REGON: 050666326
 • został wyznaczony inspektor ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, którym jest Pan Andrzej Szepietowski, adres e-mail andrzej.szepietowski@siemiatycze.pl  tel.: +48856560266
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z postanowień obowiązującego prawa na podstawie odpowiednich ustaw i rozporządzeń;
 • udostępnianie danych osobowych innym odbiorcom Państwa danych osobowych będzie następowało wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów, organom administracji rządowej i samorządowej, sądom, instytucjom oraz służbom i strażom;
 • Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej wyłącznie w celu realizacji zadań określonych w przepisach;
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań administracji samorządowej i rządowej w sposób określony w obowiązujących przepisach oraz okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;
 • każdy z Państwa posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • każdy ma prawo wniesienia skargi do GIODO (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy a w niektórych przypadkach warunkiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych brak możliwości wszczęcia postępowań (załatwienia określonych spraw);

 

ZAŁĄCZNIKI:   

wniosek

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 


Informacja