Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich – Parafia WNMP w Siemiatyczach

Siemiatycze, 23 sierpnia 2023 r.

 

Zapytanie ofertowe

w ramach postępowania zakupowego Nr 3/2023

w sprawie zamówienia na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Siemiatyczach, ul. 3 Maja 2, 17-300 Siemiatycze

mail: siemiatycze.wniebowziecia@drohiczynska.pl

 

 1. Tryb udzielania zamówienia:

 

 • Zamawiający realizuje projekt (dalej „Projekt”) „Remont zabytkowego budynku Klasztoru Zgromadzenia Misjonarzy w Siemiatyczach”, który pozyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu. Podmiotem udzielającym dofinansowania jest Powiat Siemiatycki.
 • Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego.
 • Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez oferentów.
 • W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert.
 • Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
 • Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
 • Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zabytkowym budynku Klasztoru Zgromadzenia Misjonarzy w Siemiatyczach.

Podczas realizacji przedsięwzięcia przewidziano następujące prace:

 • Prace przygotowawcze, w tym prace rozbiórkowe dachu budynku;
 • Prace przy konstrukcji dachu: oczyszczanie powierzchni drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej, impregnacja belek i krawędziaków, uzupełninie konstrukcji dachu, układanie foli wstępnej krycia oraz deskowanie;
 • Pokrycie dachu dachówką ceramiczną, orynnowanie i obróbki blacharskie;
 • Wykonanie nowej elewacji klasztoru, w tym: odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, oczyszczenie powierzchni murów, wykonanie tynków zewnętrznych;
 • Wykonanie tynków wewnętrznych i malowania powierzchni ścian;
 • Wykonanie posadzek, w tym rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetonowej, wykonanie posadzki cementowej, montaż posadzki pełnej z elementów prostokątnych kamiennych oraz ułożenie posadzki – parkietu;
 • Prace przy fundamentach klasztoru, w tym wykonanie izolacji przeciwwodnej fundamentów.

Zakres zamówienia określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Warunki wykonania prac:

 Prace muszą zostać wykonane zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku.

 

Pełna dokumentacja Projektu jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

Prace muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamówienia. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia na żądanie Zamawiającego listy materiałów (rodzaj materiału, producent oraz oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować materiał), które planują wykorzystać przy prowadzeniu prac. Weryfikacja dopuszczenia przedstawionych materiałów oraz ew. zamienników dokonana zostanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla uniknięcia wątpliwości dodaje się, że Zamawiający nie narzuca zastosowania materiałów konkretnych producentów, a badać będzie wyłącznie walory jakościowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu zamówienia.

Złożenie oferty wiąże się z zobowiązaniem do wykonania prac zgodnie ze wszelkimi odnośnymi przepisami prawa (prawo budowlane, prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.) oraz do fizycznego udziału w odbiorach. Po stronie Zamawiającego leży wyłącznie ustanowienie inspektora nadzoru oraz wykonywanie obowiązków inwestora, które zgodnie z prawem nie mogą być wykonywane przez inny podmiot.

 

Prace muszą zostać wykonane w terminie 10 miesięcy od zawarcia umowy.

Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 5 lat.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu (kryteria dostępu)

 

 • Doświadczenie w zakresie realizacji projektów zbliżonych do projektu będącego przedmiotem postępowania.

Powyższe kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wykazania, że oferent wykonał w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 3 projekty polegające na remoncie obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków.

 • Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach Projektu:

5.2.1. osoby posiadającej kwalifikacje dopuszczające określone w art. 37a. ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)

5.2.2. osoby posiadającej kwalifikacje uprawniające do przyjęcia obowiązku kierowania pracami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37c. ww. ustawy wraz z zobowiązaniem do faktycznego przyjęcia tych obowiązków w przypadku wyboru oferty.

 

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków dopuszczających: 

 • w zakresie określonym w podpunkcie 5.1. – spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających wiarogodność takiego oświadczenia (lista zrealizowanych usług wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania – np. w formie protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora itp.)
 • w zakresie określonym w podpunkcie 5.2. – spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających wiarogodność takiego oświadczenia (dane wskazywanej osoby/wskazywanych osób wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia).

Oferta, która nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w punkcie 5 powyżej, z uwzględnieniem sposobu ich udokumentowania zgodnie z opisem zawartym w niniejszym punkcie 6, zostanie odrzucona ze względów formalnych i nie będzie analizowana merytorycznie. Zamawiający odrzuci również ofertę w przypadku, gdy na wezwanie Zamawiającego oferent nie dostarczy dokumentów potwierdzających wiarogodność oświadczeń. W przypadku odrzucenia oferty oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

 

 1. Dane kontaktowe dla oferentów:

Ks. Jerzy Mirosław Cudny – Proboszcz

e-mail: siemiatycze.wniebowziecia@drohiczynska.pl

tel.: 504 450 606

 

 1. Sposób i termin złożenia oferty

 Oferty można składać wyłącznie osobiście w siedzibie Parafii (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu) lub listownie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2023 r. do godz. 10.00, na adres Zamawiającego wskazany w punkcie 1 .

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Osoba podpisująca ofertę musi być upoważniona do reprezentowania Oferenta. W przypadku, jeśli prawo reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów jak CEiDG albo KRS, oferta do której nie dołączono pełnomocnictwa będzie uznana nie nieważną

Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę / osoby składające ofertę.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego (nie decyduje data nadania listu poleconego), w tym godzinę dostarczenia.

 

 1. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Kryteria wyboru ofert i opis sposobu ich obliczania

 Za najlepszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie kryteria formalne (dostępu) opisane w punkcie 5 powyżej i udokumentowane zgodnie z treścią punktu 6 oraz przewidująca najniższe wynagrodzenie brutto. W przypadku przedsiębiorców stawka brutto oznacza stawkę zawierającą wszystkie podatki, w tym VAT, w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej stawka brutto oznacza całkowity koszt wynagrodzenia, tj. łącznie z tzw. kosztami pracodawcy (tzw. „duże brutto”).

W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów spełniających kryteria dostępu złoży oferty na tę samą kwotę wynagrodzenia, zostaną poproszeni o złożenie ofert uzupełniających.

 

 1. Rozstrzyganie sporów

Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

 

DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1. Przedmiar

Załącznik nr 2. Formularz ofertowy