Konsultacje społeczne Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Programu Współpracy Powiatu Siemiatyckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.  Projekt Programu wraz z formularzem konsultacji jest dostępny w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Spraw Społecznych i Promocji Powiatu (pokój 120, I piętro) oraz na stronach internetowych: www.siemiatycze.pl i w BIP Powiatu Siemiatyckiego.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konsultacjach. Wszelkie propozycje, uwagi lub opinie należy zgłaszać pisemnie (na formularzu konsultacji) do dnia 30 października 2023r. na adres:

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Spraw Społecznych i Promocji Powiatu
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
ul. Leg. Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
lub e – mail: promocja@siemiatycze.pl

 

Uchwała o konsultacjach

Program_Współpracy 2024 (PROJEKT)

Formularz_konsultacji