Jest przetarg na zaprojektowanie blisko 7 km ścieżki pieszo – rowerowej z Siemiatycz do Św. Góry Grabarki

grafika przetarg na projektowanie ścieżki do grabarki

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1762B na odcinku Siemiatycze – Św. Góra Grabarka. Zakres prac do wykonania przez projektantów jest bardzo obszerny – włącznie z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – ZRID.

Jest to inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców, ale też przez turystów, ponieważ na tym odcinku w okresie wakacyjnym obserwowane jest duże natężenie ruchu. Odrębna ścieżka przeznaczona dla ruchu pieszego i rowerowego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Całe przedsięwzięcie związane z budową ścieżki pieszo – rowerowej z Siemiatycz aż do Św. Góry Grabarki będzie podzielone na kilka etapów – ze względu na długość traktu – blisko 7 km. Opracowanie dokumentacji projektowej pozwoli na ubieganie się o środki finansowe z budżetu państwa lub UE na realizacje inwestycji.

Jesteśmy zdeterminowani, aby sfinalizować tę inwestycję. Dołożę wszelkich starań, aby koordynować te działania i aby ta inwestycja w możliwie krótkim czasie stała się faktem. Nowa ścieżka rowerowa będzie służyła mieszkańcom całego powiatu, a także pielgrzymom i turystom tak licznie odwiedzającym miejsce szczególne w naszym powiecie, czyli Św. Górę Grabarkę – mówi Starosta Marek Bobel.

grafika przetarg na projektowanie ścieżki do grabarki

Powiat siemiatycki pokryje 50% kosztów przygotowania dokumentacji na budowę ścieżki, pozostałe 50% wyłożą ze swoich budżetów gminy, na terenie których budowana będzie ścieżka. Ich wkład finansowy obliczono proporcjonalnie do długości danego odcinka.