„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bielskiej w Grodzisku – drogi powiatowe nr 1710B i 1712B”

Powiat Siemiatycki: Realizacja zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bielskiej w Grodzisku – drogi powiatowe nr 1710B i 1712B” w ramach dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

kwota dofinansowania RFRD: 877 414,90 zł

całkowita wartość inwestycji: 1 096 768,63 zł

W kontekście realizacji tego zadania istotnie wzrośnie poziom bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Dzięki nowemu, wybudowanemu i przebudowanemu chodnikowi, dzieci będą mogły bezpieczniej przemieszczać się do Szkoły Podstawowej. Ponadto, osoby piesze zmierzające do głównych ośrodków miejscowości Grodzisk będą miały bardziej bezpieczne warunki podróży. Oddzielenie przestrzeni ruchu dla pieszych przyczyni się do zmniejszenia sytuacji, w których mogłoby dojść do bezpośredniego zagrożenia dla niechronionych uczestników ruchu.

Zadanie obejmuje:

Droga dla pieszych:

  • Długość: 0,921 km
  • Przejścia dla pieszych: 3 szt.

– wykonanie robót rozbiórkowych oraz usunięcie karpiny oraz warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

– wykonanie robót ziemnych,

– wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo

piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego

– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie – warstwa górna i warstwa dolna,

– wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce

cementowo – piaskowej oraz z kruszywa łamanego

– odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni wzdłuż nowego krawężnika,

– ustawienie obrzeży betonowych

– ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem,

– ustawienie krawężników betonowych najazdowych na ławie betonowej z oporem,

– remont istniejących rur pod zjazdami przy użyciu rur PEHD wraz umocnieniem wlotów i wylotów oraz oczyszczeniem istniejącego rowu,

– wykonanie ścieku pochodnikowego z elementów betonowych prefabrykowanych,

– wykonanie zieleńca,

– wykonanie zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej.

– wykonanie pobocza żwirowego z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35 % kruszywa łamanego.

Wykonawca robót budowlanych: Firma „DIMEX” Budownictwo Komunikacyjne Antoni Timofiejuk, 17-300 Siemiatycze, ul. Obrońców Westerplatte 42.

Podpisanie umowy: 21.11.2023 r.

Termin realizacji zadania: 21.05.2024 r.