Powiat Siemiatycki otrzymał dotację w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

program czytelnictwa

Projekt dofinansowany z dotacji celowej budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, edycja 2024 r.
Powiat Siemiatycki otrzymał dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” .


Program realizowany jest w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zwanego dalej Programem ustanowionego uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.
W ramach Priorytetu 3 wsparcie finansowe zostaje udzielone organowi prowadzącemu
w odniesieniu do Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie.
Udzielona dotacja celowa, przeznaczona zostanie na :
a. zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami w szczególności lektur historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego czy to pierwsze wydanie czy wznowione książki,
b. zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych,
– zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza i elementów mebli,
c. realizację działań promujących czytelnictwo.
Środki finansowe oraz wysokość dofinansowania w 2024 roku:
Całkowita wartość projektu: 15 000,00 zł
Kwota dofinansowania z dotacji celowej z budżetu państwa: 12 000,00 zł
Wkład własny powiatu: 3 000,00 zł