Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim”

Opis projektu: Projekt obejmuje remont i wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie (pracownia elektryczno-energetyczna, mechaniczna) oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach (pracownia planowania żywienia, obsługi konsumenta i gastronomiczna).

W ramach Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie – projekt polega na remoncie części szkoły oraz budynku internatu, na potrzeby pracowni elektryczno-energetycznej, mechanicznej oraz zakup odpowiedniego wyposażenia.
Pracownie elektryczno-energetyczne w ramach projektu to:

1) Pomiarów elektrycznych i elektronicznych.

2) Montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych.

3) Eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.
Niniejsze pracownie elektryczno-energetyczne umożliwiają prowadzenie zajęć praktycznych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w niżej wymienionych zawodach:

Technik elektryk:

1) Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

2) Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

1) Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

2) Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Elektromechanik:

1) Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

Pracownie mechaniczne w ramach projektu:

1) Konstrukcji maszyn,

2) Programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie,

3) Procesy produkcji

W ramach Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach – projekt polega na doposażeniu pracowni planowania żywienia, pracowni obsługi konsumenta  i pracowni  gastronomicznej  wraz  z  remontem  pracowni  obsługi  konsumenta  i pracowni gastronomicznej.

CEL zadania: Wyrównanie szans edukacyjnych służących zapewnieniu odpowiedniego standardu infrastruktury edukacyjnej niezbędnej do poprawy jakości kształcenia i wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców województwa  oraz polepszeniu dostępu do edukacji.

Cele szczegółowe zadania:
zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i umożliwienie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie,
– unowocześnienie bazy,
– dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
– poprawa efektywności kształcenia praktycznego w ZST w Czartajewie i  ZSR w Ostrożanach,
– Zwiększenie kwalifikacji uczniów,
– Zacieśnienie współpracy między szkolnictwem a biznesem,
– Zwiększenie skuteczności nauczania,
– poprawa stanu technicznego budynków pracowni,
– Poprawią się warunki nauki i pracy w pracowniach,
– wzrost prestiżu szkoły dzięki zwiększonej efektywności nauczania i kwalifikacji nauczycieli,

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników:

– potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (osoby) – 148

– liczba wspartych jednostek kształcenia zawodowego (szt.) – 2

– liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego (szt.) – 3

 

Wartość projektu: 2.899.210,65 zł

Wartość dofinansowania UE: 2.464.328,99 zł


Informacje z realizacji projektu:

1. http://www.archiwum.siemiatycze.pl/news,1184,miliony-dla-powiatowych-szkol-w-czartajewie-i-ostrozanach-powstana-nowe-pracownie-zawodowe.html

2. http://www.archiwum.siemiatycze.pl/news,1216,mamy-25-miliona-zlotych-na-ksztalcenie-naszej-mlodziezy.html

3.http://www.archiwum.siemiatycze.pl/news,1246,modernizujemy-ksztalcenie-zawodowe-w-powiecie-siemiatyckim.html

4.http://www.archiwum.siemiatycze.pl/news,1320,powstaja-nowoczesne-pracownie-do-nauki-zawodu-w-czartajewie-i-ostrozanach.html

5.http://www.archiwum.siemiatycze.pl/news,1953,nowoczesny-sprzet-w-pracowniach-zawodowych-zespolu-szkol-technicznych-w-czartajewie.html

6.https://siemiatycze.pl/2020/12/nowoczesny-sprzet-w-pracowniach-zawodowych-zespolu-szkol-technicznych-w-czartajewie/

7.https://siemiatycze.pl/2021/02/unijny-projekt-zrealizowany-przez-powiat-siemiatycki-dla-dwoch-jednostek-edukacyjnych/